impro neufs atferdskodeks

 
 

Når Impro Neuf (IN) avholder arrangementer, skal de være hyggelige og trygge for alle. Vi er avhengige av at INs styre, lærere og deltakere skaper et inkluderende fellesskap, fritt for trakassering av noe slag.

Denne atferdskodeksen skisserer en generell standard for akseptabel og uakseptabel atferd for å bevare vårt trygge miljø. Den inkluderer også noen tiltak for å forhindre trakassering, og retningslinjer for håndtering av dårlig oppførsel om den inntreffer.

Vi erkjenner at det er umulig å lage en heldekkende liste over all uakseptabel atferd, ettersom at det er kontekstavhengig. Vi ber derfor om at alle i Impro Neuf bruker sunn fornuft og god dømmekraft for å skape et miljø der alle føler seg trygge og velkomne.

AKSEPTABEL OG UAKSEPTABEL ATFERD

 1. Enhver form for trakassering er uakseptabel hos Impro Neuf. Dette inkluderer (men er ikke begrenset til) trakassering på grunnlag av etnisitet, kjønn, seksuell legning, religion, alder eller nedsatt funksjonsevne.

 2. Alle oppfordres til å ha en samtale om sine grenser med improgruppen sin og dem man skal ha workshop med o.l. på forhånd. Vær spesielt bevisst på grenser når du spiller med mennesker du ikke kjenner så godt, f. eks. nye medspillere eller folk på mixerteam.

 3. Fiendtlig, skremmende, respektløs eller seksualisert oppførsel, eller annen form for atferd som skaper utrygghet er uakseptabel. Gjentatte og/eller bevisste handlinger som forårsaker ubehag vil føre til sanksjoner. Eksempler på slike handlinger er:

  • Å ta på medspillere på en måte som dere ikke har blitt enige om at er greit,

  • Å være aggressiv mot andre spillere (inkludert fysisk og verbal aggresjon),

  • Å komme med upassende, seksualiserte bemerkninger til en annen spiller, eller når andre spillere omtales,

  • Å kommentere andres etnisitet eller kjønn på en hatsk eller fordomsfull måte,

  • Å snakke nedsettende til andre spillere eller på andre måter handle med den hensikt å såre,

  • Å sette opp scener som ydmyker andre spillere med humor som unnskyldning, Etc.

 4. Impro Neuf anerkjenner at i en forening for improvisert teater og humor er sensitive temaer nødt til å dukke opp i scener fra tid til annen. Det er viktig at spillere behandler potensielt vanskelige tema med respekt og at de gjør sitt beste for å unngå latterliggjøring eller stigmatisering av minoriteter og andre utsatte grupper i samfunnet. Hvis dette er en utfordring, forventes det at spillere ber om veiledning og stiller spørsmål. Spillere oppfordres til å være åpne og nysgjerrige når de mottar veiledning i hvordan man kan unngå å være respektløs i scener.


SI IFRA I UKOMFORTABLE SITUASJONER

 1. Spilleres trygghet er viktigere enn enhver scene. Spillere har rett til å avbryte en scene som de spiller i dersom de føler seg ukomfortable eller truet på noen som helst måte, både under workshops og på scenen. De kan gjøre dette ved å forlate scenen, trå til for å støtte en spiller som virker ukomfortabel eller stoppe scenen ved å si “time out” og uttrykke sin bekymring. Spillere velger selv om de vil diskutere grunnene til at de tok ett eller flere av disse valgene i en scene.

 2. En workshopholder/lærer kan når som helst avbryte en scene hvis spilleres trivsel og/eller sikkerhet virker truet. Under forestillinger og jammer har crewsjef og jamledere tilsvarende autoritet og ansvar.

 3. Ved uakseptabel atferd vil workshopholderen/læreren gi en klar advarsel (enten i enerom eller i andre workshopdeltageres nærvær). Hvis personen fortsetter å gjøre andre ukomfortable, mister personen retten til å delta i workshopen og må forlate den.

 4. Hvis den uakseptable atferden fortsetter, kan INs styre iverksette tiltak.

 5. Punkt 4 kan også omfatte handlinger gjort utenom Impro Neufs aktiviteter (inkludert på nett), hvis det får noen i miljøet til å revurdere om de vil fortsette å komme til Impro Neuf fordi de føler seg utrygge eller uønsket.


RAPPORTERING

 1. Ta kontakt med workshopholder, crewsjef, Impro Neufs styre eller andre ansvarlige personer dersom du blir utsatt for eller vitne til oppførsel som du opplever som problematisk. Alternativt, kan alle tilfeller av uakseptabel oppførsel rapporteres til INs styre ved å sende en e-post til improneuflovesyou@gmail.com.

 2. Styret har myndighet til å fungere som et meklingsråd dersom det oppstår en stor konflikt mellom to eller flere personer i Impro Neuf-miljøet.

 3. Personer som rapporterer uakseptabel oppførsel til styret har rett til å forbli anonym, og identiteten deres vil bli beskyttet av styret.

 4. Kriminelle handlinger skal rapporteres til politiet.


TILTAK VED BRUDD PÅ ATFERDSKODEKSEN

 1. Avhengig av bruddets alvorsgrad, kan INs styre ilegge sanksjoner. Styret vil alltid invitere begge parter til en til en samtale før det går til dette steget.

 2. Sanksjoner for uakseptabel atferd kan være:

  • En advarsel

  • Å nektes å kontakte visse medlemmer av Impro Neuf

  • Utestengelse fra alle Impro Neufs aktiviteter i en viss periode (styret bestemmer varigheten)

  • Permanent utestengelse fra alle Impro Neufs aktiviteter

 3. Sanksjoner kan klages på ved generalforsamling. Klagen må bli sendt inn som punkt på agenda 7 dager før generalforsamlingen. Hvis dette blir gjort, er det den sanksjonerte personens rett å offentliggjøre sanksjonene til fellesskapet slik at de kan fremme klagen.

ENDRINGER I ATFERDSKODEKSEN

 1. Denne atferdskodeksen er ment for å være et oppdatert dokument som skal speile Impro Neufs kultur. Dermed kan det bli gjort endringer i teksten.